आ की मात्रा वाले शब्द

आ की मात्रा वाले शब्द 

नाक, कान, सारा, रात, जान, नारा, काला, दाना, काका, मामा, जहाज, मकान, सपना, अपना, मान, हाथ, बात, खारा, बाजा, राजा, गाना, नाना, बाबा, चादर, आकाश, पाताल, गाजर, शारदा, साथ, तारा, हारा, दात, छाता, माला, दादा, चाचा, बादल, कपास, चावल, चरखा, बताशा, आशा, दवाखाना, आज, टमाटर, पाठशाला, अखबार, कारखाना।

आ की मात्रा वाले शब्दों से बने वाक्य 

सागर बाजा बजा। गाना गा। खाना खाकर पाठशाला जा। चाचा बाजार जा। माता का कहना मान। बादल आया जल बरसाया। कान नाक साफ कर। आज का अखबार पढ़। अपना पाठ याद कर। आलस मत कर। भगवान का भजन कर। आम का अचार मत खा।

आ की मात्रा के कुछ अन्य शब्द

अचार

अनाज

अनानास

अनार

अपना

अपनापन

अपमान

अबला

अमरनाथ

अमावस

असमानता

असरदार

आग

आगरा

आज

आटा

आठ

आदत

आप

आम

आराम

आलम

आस

आसपास

आसमान

आसान

उजाला

उपहार

कपास

कमला

कमाल

करना

कला

कलाकार

काका

काजल

काट

काटना

काथा

कान

काना

काम

कामकाज

कायम

काया

कार

कारण

कारागार

काल

काला

काश

खजाना

खबरदार

खाकर

खाट

खान

खानदान

खानपान

खाना

खारा

खाल

गधा

गमला

गया

गला

गहरा

गागर

गाज

गाजर

गान

गाना

गाय

गाल

गाली

घटना

घपला

घबराना

घबराहट

घमासान

घाट

घाटा

घात

घायल

घाव

घास

चना

चमकदार

चमकना

चमार

चरखा

चला

चश्मा

चाचा

चाट

चादर

चाप

चाम

चाय

चार

चारा

चाल

चालाक

चावल

छठा

छात्र

छाप

छाया

छार

छाल

जमा

जलभराव

जला

जवान

जवाब

जहाज

जाकर

जाग

जागना

जाट

जात

जाता

जान

जानवर

जाना

जाप

जापान

जाम

जामनगर

जार

जाल

जाला

ज्ञान

ज्ञापन

झरना

झलका

झाल

टमाटर

टाइम

टाला

टावर

डगमगाना

डरना

डरा

डराना

डाक

डाकघर

डाक्टर

डाट

डाटना

डाब

डाल

डाला

ढाबा

तबला

तलवार

तसला

ताकत

ताकतवर

ताज

ताजमहल

ताजा

ताप

तापमान

तारा

ताल

ताला

तालाब

तास

थपथपाना

थाना

थाप

थाल

थाल 

दया

दरबार

दरवाजा

दवाखाना

दवात

दाग

दात

दाता

दादा

दान

दाना

दाम

दाल

दाल 

दावत

दावा

दाह

धनवान

धमाल

धरना

धरा

धराचार

धागा

धान

धाम

धाय

धार

नगमा

नया

नवभारत

नहाना

नहाया

नाक

नाग

नाच

नाचना

नाटक

नाता

नाना

नापना

नाम

नामक

नायक

नारा

नाराज

नाल

नाला

नाव

पकवान

पकाना

पठार

परखा

पलटा

पहलवान

पहला

पाग

पागल

पाठ

पाठशाला

पाताल

पान

पाना

पाप

पापा

पायल

पारस

पाल

पालक

पाला

पास

पासा

फहराना

फाग

फाटक

फायदा

बजा

बजाना

बताकर

बताशा

बदला

बनाना

बरखा

बरसाना

बरसाया

बराबर

बला

बाग

बाघ

बाज

बाजरा

बाजा

बात

बाद

बादल

बादाम

बाप

बाबा

बारह

बारात

बाल

बाल 

बालक

भरना

भरा

भला

भाग

भागना

भाजपा

भाप

भारत

भाला

भाव

भाषा

मकान

मजा

मटका

मनभावन

मरना

मरा

महाभारत

माता

मात्रा

मान

मानना

मानव

मामा

माया

मारना

मारा

माल

माला

याक

यातायात

याद

यादव

यान

रखना

रचना

रचनाकार

रहना

राक्षस

राख

राग

राज

राजन

राजमा

राजा

राणा

रात

राधा

रानी

राम

रामायण

राय

रावन

रास

लगान

लता

लहराना

लाख

लात

लापरवाह

लाभ

लार

लाल

लाला

वाचन

वाचनालय

वातावरण

वार

वाला

वाह

शरमाना

शान

शाम

शायद

शारदा

शाल

शासन

सकता

सजा

सजाना

सपना

सफलता

सभा

समझदार

समाचार

समाज

समास

सम्मान

सरकार

सरला

सलमा

सवाल

सहवाग

सहायक 

सहायता

साग

सागर

साजन 

सात

साथ

सामना

सामान

सारस

सारा

साल

सावन

सास

हजार

हमला

हमलावर

हरा

हलवा

हवलदार

हवा

हाजमा

हाथ

हार

हारा

हाल

दो अक्षर वाले शब्द,

तीन अक्षर वाले शब्द,

चार अक्षर वाले शब्द,

आ की मात्रा वाले शब्द,

इ की मात्रा वाले शब्द,

ई की मात्रा वाले शब्द,

उ की मात्रा वाले शब्द,

ऊ की मात्रा वाले शब्द,

ऋ की मात्रा वाले शब्द,

ए की मात्रा वाले शब्द,

ऐ की मात्रा वाले शब्द,

ओ की मात्रा वाले शब्द,

औ की मात्रा वाले शब्द,

अं की मात्रा वाले शब्द

3 thoughts on “आ की मात्रा वाले शब्द”

  1. Very good sir.
    शिक्षक व छात्र दोनो हेतु महत्वपूर्ण।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *