खुदगर्ज का पर्यायवाची

खुदगर्ज का पर्यायवाची

खुदगर्ज – स्वार्थी, स्वार्थपरायण, मतलबी।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.