जहीन का पर्यायवाची

जहीन का पर्यायवाची

जहीन – मेधावान, बुद्धिमानी, बुद्धि, मेधावी, तीक्ष्ण, अक्लमंद।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.