ढँग का पर्यायवाची

ढँग का पर्यायवाची

ढँग – तौरतरीका, शऊर, कायदा, सलीका।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.