नाऊ का पर्यायवाची

नाऊ का पर्यायवाची

नाऊ – नाई, हज्जाम, क्षौरकार, नाऊठाकुर, हजाम।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.