बाज़ीगर का पर्यायवाची

बाज़ीगर का पर्यायवाची

इस पेज पर आप बाज़ीगर शब्द के पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं। 

बाज़ीगर का पर्यायवाची

बाज़ीगर – जादूगर।

जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, उन्हें समानार्थी, समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं।

निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द देखें –

बाज़ीगरी बाजी
बाज़ीगर

बाज़ारू

बाज़ीगर

बाज़ारी

बाणाश्रय

बाथरूम

बाढ़

बातूनी

बाढ़

बातिल

बाड़

बापिका

बाटी

बाप-दादा

बाज़ूबंद

बानी

बाध

बानक

 

बाधक

बाध्यता

बादुर

बारास्ता

बाध्य

बारहा

बारदाना

बारहसिंगा

बारजा

बाल-बच्चे

बारगेनिंग

बालपन

बारंबारता

बालना

बारंबार

बालछड़

बार3

बालचरित

बालकनी

बालचर

 

बार्बर

बालमन

बारीक

बालमति

बालब्रह्मचारी

बालभोग

बालबोध

बिदकना

बालबुद्धि

बिथारना

बिज्जू

बिडरना

बिजूका

बिड़ई

बिजायठ

बिटिया

बिजनेस

बिरवा

बिछौना

बिरला

 

बिछोह

बिरंगा

बिन

बियाबान

बिलटी

बिफरना

बिलकुल

बिना

बिल

बिलबिलाना

बिल

बिलनी

बींधना

बीचबाज़ार

बिस्तुइया

बीच-बचाव

बिस्तर

बीमारी

बिसुनी

बीमापत्र

पर्यायवाची शब्द
Leave A Reply

Your email address will not be published.