याज्ञसेनी का पर्यायवाची

याज्ञसेनी का पर्यायवाची

याज्ञसेनी – द्रुपदसुता, पांचाली, सैरंध्री, कृष्णा, द्रौपदी।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.