रामचन्द्र का पर्यायवाची

रामचन्द्र का पर्यायवाची

रामचन्द्र – रघुपति, रावणारि, अवधेश, जानकीवल्लभ, रघुनाथ, राघव, रघुराज, रघुवर, सीतापति, रघुवीर, कमलेन्द्र, कौशल्यानन्दन।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *