वाहनों के नाम

अंतरिक्ष शटल नाव रोगी वाहन
गाड़ी नौका रोलर स्केट
चप्पू पनडुब्बी रोलर स्केट्स
जेट पहिया विमान
टायर बस समुंद्री जहाज
टैक्सी बुलेट ट्रेन साइकिल
टैक्सी केब बेड़ा सेलबोट
ट्रक मालवाहक जहाज स्कूटर
ट्राम मेट्रो ट्रेन स्केटबोर्ड
ट्रैक्टर मोटर स्कूटर स्पीड बोट
डबल डेकर बस मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स कार
डोंगी रेल गाडी हेलीकॉप्टर

Comments are closed.