समान तुक वाले शब्द

भगतजगत चरणमरण
मगरअगर नयनचयन
चरमकरम परमकरम
नगरमगर उधरइधर
कहरपहर कसमरसम
महलचहल सड़करड़क
भरणमरण लहरशहर
नरमगरम अगरमगर
हवनपवन मटरकटर
गगनमगन गरमनरम
भजनवजन कहरनहर
चमकदमक कानमान
पहलचहल रातबात
पहरनहर मकानदूकान
नाकपाक अपनासपना
सारानारा साथहाथ
जानमान तारानारा
कालालाला बिटियाघटिया
सपनाअपना खिलादिला
दिलाकिला छिलाकिला
माननान तकियाघटिया
बातरात लकड़ीलकड़ी
बाजाराजा विमलाशिमला
गानावाना टिकियातकिया
जिलामिला पानीवानी

Comments are closed.