हिमयुग का पर्यायवाची

हिमयुग का पर्यायवाची

हिमयुग शब्द के पर्यायवाची – हिमकाल।


हिमयुग शब्द के अर्थ से मिलते-जुलते शब्द।

हिमकाल।


अन्य शब्द –

हिममानव

हिममंडित

हिमपात

हिमनदी

हिमनद

हिमधवल

हिमताज

हिमखंड

हिमकाल

हिमकर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *