ತಿಂಗಳ ಹೆಸರು

ತಿಂಗಳ ಹೆಸರು

ಜನವರಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ

ಮಾರ್ಚ್

ಏಪ್ರಿಲ್

ಮೇ

ಜೂನ್

ಜುಲೈ

ಆಗಸ್ಟ್

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಅಕ್ಟೋಬರ್

ನವೆಂಬರ್

ಡಿಸೆಂಬರ್

All International Languages

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.