ຊື່ຂອງສັດ

ຊື່ຂອງສັດ

ຮັບຜິດຊອບ

bitch

ຄວາຍ

bull

calf

camel

cat

Colt

ງົວ

Deer

ຫມາ

ຊ້າງ

Ewe

Filly

Fox

hare

ແບ້ໂຕຜູ້

hog

horns

ມ້າ

Hound

ຫມາ

jackal

Lamb

Leopard

Lion

Mare

mole

mongoose

Monkey

ຫນູ

mule

ox

Panther

Puppy

Rabbit

ຫນູ

rhinoceros

ນາງ calf

ນາງແບ້ໂຕຜູ້

ທາດໂປຼຕີນຈາກ

Tiger

wolf

ມ້າລາຍ

All International Languages

Leave A Reply

Your email address will not be published.