ឈ្មោះរបស់សត្វ

ឈ្មោះរបស់សត្វ

ខ្លាឃ្មុំ

ឆ្កេ

ក្របី

គោ

កូនគោ

សត្វអូដ្ឋ

ឆ្មា

លា

គោ

សត្វក្ដាន់

សត្វឆ្កែ

ដំរី

ភាសាអេវី

Filly

ក្រុមហ៊ុនហ្វក្ស

ទន្សាយ

ត្រូវថ្វាយពពែឈ្មោល

hog

ស្នែង

សេះ

hound

សត្វស្វាន

កន្លែងដែលកញ្ជ្រោង

កូនចៀម

ខ្លារខិន

សត្វតោ

Mare

mole

Mongoose

ស្វា

កណ្តុរ

លា

គោ

ខ្លារខិន

កូនឆ្កែ

ទន្សាយ

កណ្តុរ

រមាស

នាង-កូនគោ

នាងពពែឈ្មោល

សត្វកំប្រុក

ខ្លា

ចចក

សេះបង្កង់

All International Languages

Leave A Reply

Your email address will not be published.