अग्निकर्म का पर्यायवाची

अग्निकर्म का पर्यायवाची

अग्निकर्म शब्द के पर्यायवाची – शवदाह, दाह-संस्कार, अग्नि-दाह।


अग्निकर्म शब्द के अर्थ से मिलते-जुलते शब्द।

शवदाह, हवन, अग्नि-दाह, दाह-संस्कार, उष्णता, जठराग्नि, प्रकाश, गरमी, आग, अग्नि।


अन्य शब्द –

अग्निकण

अग्नि

अगोर

अगोचर

अगेह

अगूढ़

अगुवाई

अगुवा

अगुरु

अगुराई

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *