अग्नि-दाह का पर्यायवाची

अग्नि-दाह का पर्यायवाची

अग्नि-दाह शब्द के पर्यायवाची – दाह-संस्कार, शवदाह, अग्निकर्म।


अग्नि-दाह शब्द के अर्थ से मिलते-जुलते शब्द।

हवन, शवदाह, अग्निकर्म, दाह-संस्कार।


अन्य शब्द –

अग्निदाह

अग्निगर्भा

अग्निकाष्ठ

अग्निकर्म

अग्निकण

अग्नि

अगोर

अगोचर

अगेह

अगूढ़

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *