अनुमति का पर्यायवाची

अनुमति का पर्यायवाची

अनुमति – अनुमोदन, इजाजत, स्वीकृति, सहमति।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.