अभ्यंतर का पर्यायवाची

अभ्यंतर का पर्यायवाची
अभ्यंतर – अंदर, भीतर, अंदरूनी, आंतरिक।
अन्य पर्यायवाची शब्द।