अमृत का पर्यायवाची

अमृत का पर्यायवाची

अमृत – पीयूष, सुरभोग, जीवनोदक, सोम, अमिय, सुधा।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.