अवधूत का पर्यायवाची

अवधूत का पर्यायवाची

संन्यासी

आक्रांत

तिरस्कृत

पराभूत

अपमानित

विरक्त

औघड़

मनमौजी

अघोरी

विलक्षण

बेडौल

अटपटा

अजीबोगरीब

फ़कीर

अनगढ़।

अवधूत के पर्यायवाची (अर्थ)

संन्यासी

आक्रांत

तिरस्कृत

पराभूत

अपमानित

विरक्त

औघड़

मनमौजी

अघोरी

विलक्षण

बेडौल

अटपटा

अजीबोगरीब

फ़कीर

अनगढ़

अवधूत से मिलते-जुलते शब्द

अवधीरित

अवधिमान

अवधि

अवधावन

अवधार्य

अवधारित

अवधारना

अवधारणीय

अवधारणा

अवधारण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *