उदार का पर्यायवाची

उदार का पर्यायवाची

उदार – दानशील, फ़राख़दिल, दरियादिल, दानी, क्षीरनिधि।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.