उपाय का पर्यायवाची

उपाय का पर्यायवाची

उपाय – तदबीर, युक्ति, प्रयत्न, तरकीब, यत्न, साधन।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.