एषणा का पर्यायवाची

एषणा का पर्यायवाची

एषणा – अभिलाषा, इच्छा, कामना, हसरत, आकांक्षा।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.