कटक का पर्यायवाची

कटक का पर्यायवाची

कटक – लश्कर, फौज, पलटन, चतुरंगिणी, सेना।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.