कबूतर का पर्यायवाची

कबूतर का पर्यायवाची

कबूतर – कलरव, कपोत, पारावत, हारिल, रक्तलोचन।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.