कमलेन्द्र का पर्यायवाची

कमलेन्द्र का पर्यायवाची
कमलेन्द्र – रामचन्द्र, रघुपति, रावणारि, अवधेश, जानकीवल्लभ, रघुनाथ, राघव, रघुराज, रघुवर, सीतापति, रघुवीर, कौशल्यानन्दन।
अन्य पर्यायवाची शब्द।