कृपा का पर्यायवाची

कृपा का पर्यायवाची

कृपा – दया, प्रसाद, अनुकम्पा, अनुग्रह, करुणा।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.