खद्योत का पर्यायवाची

खद्योत का पर्यायवाची

खद्योत – भगजोगिनी, जुगनू, पटबिजना, सोनकिरवा।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.