गरानी का पर्यायवाची

गरानी का पर्यायवाची

भारीपन

अजीर्ण

महँगी।

गरानी के पर्यायवाची (अर्थ)

भारीपन

अजीर्ण

महँगी

गरानी से मिलते-जुलते शब्द

गराड़ी

गराज

गराँव

गरलधर

गरल

गरराना

गरमी

गरमाहट

गरमाना

गरमागरमी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *