गृह का पर्यायवाची

गृह का पर्यायवाची

गृह – भवन, आयतन, घर, आलय, निकेतन, गेह, निवास, धाम, सदन, आगार, आवास, निलय, मंदिर।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.