ग से शब्द

ग से शब्द

गऊ

गगन

गगनगिरा

गगनचर

गगनचुंबी

गगनभेदी

गगनमंडल

गगनस्पर्शी

गगरा

गगरी

गचाका

गच्चा

गज

गज़क

गजगवनी

गजगामिनी

गजगाह

गजगौहर

गज़ट

गजधर

गज़धर

गजनाल

गजनिमीलिका

गजपीपल

गज़ब

गजबाँक

गजबाग

गजमणि

गजमुक्ता

गजमुख

गजमोती

गजर

गजरा

गजराज

गजरौट

गजवदन

गजशाला

गजस्नान

गजा

गजाधिप

गजानन

गजारि

गजारोह

गजारोही

गज़ाला

गजी

गज़ी

गजेंद्र

गज्जर

गझिन

गट

गटकना

गटर

गटरमाला

गटागट

गटी

गट्टा

गट्ठर

गट्ठा

गट्ठी

गठजोड़

गठन

गठबंधन

गठरी

गठवाँसी

गठवाना

गठा

गठाना

गठाव

गठित

गठिया

गठियाना

गठीला

गठौंद

गठौत

गड

गडंग

गड़कना

गड़काना

गड़गड़ाना

गड़गड़ाहट

गड़गड़ी

गडढ़ा

गड़दार

गड़ना

गड़पना

गड़बड़

गड़बड़झाला

गड़बड़ाना

गड़बड़िया

गड़बड़ी

गड़बड़ीवाला

गड़रिया

गड़वात

गड़ा

गड़ान

गड़ाना

गड़ाप

गड़ारी

गड़ुआ

गड़ुई

गड़ुक

गडुल

गडेर

गड्ड

गड्डमड्ड

गड्ड-मड्ड

गड्डर

गड्डरिका

गड्डा

गड्डी

गड्डुक

गड्डूक

गड्ढा

गड्ढ़ा

गढ़

गढ़ंत

गढ़न

गढ़ना

गढ़पति

गढ़पाल

गढ़वाला

गढ़ा

गढ़िया

गण

गणक

गणगौर

गणतंत्र

गणतंत्र-दिवस

गणतंत्री

गणतांत्रिक

गणन

गणना

गणनाकार

गणनात्मक

गणनाध्यक्ष

गणनायक

गणनीय

गणपति

गणपूर्ति

गणमान्य

गणमुख्य

गणवेश

गणाधिपति

गणाध्यक्ष

गणिका

गणित

गणितज्ञ

गणित-विद्या

गणितशास्त्री

गणितीय

गणित्र

गणेश

गण्य

गण्यमान

गत

गतक

गतका

गतकाल

गतसंग

गतांक

गताक्ष

गतागत

गताधि

गतानुगतिक

गतायु

गतार्थ

गतावधि

गति

गतिक

गतिकी

गतिज

गतिपथ

गतिपूर्ण

गतिमत्ता

गतिमय

गतिमान

गतियुक्त

गतियुक्तता

गतिरुद्ध

गतिरोध

गतिवर्धक

गतिवान

गतिविज्ञान

गतिविधि

गतिशास्त्र

गतिशील

गतिशीलता

गतिशून्य

गतिहीन

गतिहीनता

गत्ता

गत्यवरोध

गत्यात्मक

गत्वर

गद

गदका

गदकारा

गदगद

गदन

गदना

गदबदा

गदर

गदराना

गदला

गदहा

गदा

गदांबर

गदाई

गदाग्रज

गदाधर

गदाराति

गदाह्वय

गदीला

गदेली

गद्दा

गद्दार

गद्दारी

गद्दी

गद्दीदार

गद्दीनशीन

गद्देदार

गद्य

गद्यांश

गधा

गधापन

गन

गनियारी

गनी

गनीम

गनीमत

गन्ना

गप

गपकना

गपबाज़

गपशप

गपिया

गपोड़ा

गपोड़िया

गपोड़ेबाज़ी

गप्प

गप्पी

गप्फा

गफ

गफ़

गफ़लत

गफ़्फ़ार

गबद्द

गबन

गबरू

गब्बर

गभस्ति

गभस्तिमान

गभुआर

गम

गमक

गमकना

गमख़ोर

गमगीन

गमछा

गमज़दा

ग़मज़दा

गमथ

गमन

गमन-आगमन

गमनपत्र

गमनशील

गमनागमन

गमला

गमागम

गमी

गम्य

गय

गयंद

गया-गुज़रा

गर

गरक

गरकाब

गरकी

गरचे

गरज

गरज़

गरजन

गरजना

गरज़मंद

गरज़वाला

गरज़ू

गरट्ट

गरण

गरद

गरदन

गरदनियाँ

गरदनी

गरदा

गरदान

गरनाल

गरम

गरमजोशी

गरमाइश

गरमाई

गरमागरम

गरमागरमी

गरमाना

गरमाहट

गरमी

गरराना

गरल

गरलधर

गराँव

गराज

गराड़ी

गरानी

गरामी

गरासना

गरिका

गरित

गरिमा

गरियाना

गरियार

गरिष्ठ

गरी

गरीब

ग़रीब

गरीबनवाज़

गरीब-नवाज़

गरीबान

गरीबी

गरीयस

गरु

गरुआ

गरुड़

गरुड़ध्वज

गरुड़व्यूह

गरुत

गरूड़

गरूर

गरूरवाला

गरेबान

गरेरा

गर्क

गर्ग

गर्गरी

गर्ज

गर्ज़

गर्जन

गर्जना

गर्जित

गर्डर

गर्त

गर्द

गर्दख़ोर

गर्दभ

गर्दा

गर्दालू

गर्दिश

गर्भ

गर्भकाल

गर्भकेशर

गर्भक्षय

गर्भगृह

गर्भधारण

गर्भपत्र

गर्भपात

गर्भमोक्ष

गर्भमोचन

गर्भवती

गर्भवाली

गर्भविज्ञान

गर्भस्थ

गर्भस्राव

गर्भागार

गर्भाधान

गर्भावधि

गर्भावस्था

गर्भाशय

गर्भिणी

गर्म

गर्मजोशी

गर्रा

गर्व

गर्वमय

गर्वरहित

गर्वहीन

गर्विणी

गर्वित

गर्विष्ठ

गर्वीला

गर्वोक्ति

गर्हण

गर्हणा

गर्हणीय

गर्हित

गल

गलकंबल

गलगंजन

गलगंड

गलगल

गलगलाना

गलगलिया

गलजँदड़ा

गलत

गलतनामा

गलतफ़हमी

गलतबयानी

गलती

ग़लती

गलदश्रु

गलन

गलनबिंदु

गलनशील

गलना

गलनांक

गलबली

गलबाँही

गलमुच्छा

गलमुच्छे

गलशुंडी

गलसुआ

गला

गलाऊ

गलाना

गलित

गलिया

गलियारा

गली

गलीचा

गलीछाप

गलीज़

गल्प

गल्ला

गल्ह

गवय

गवर्नमेंट

गवर्नर

गवर्नेस

गवाक्ष

गवारा

गवाह

गवाही

गवेषक

गवेषण

गवेषणा

गवेषणात्मक

गवेषित

गवेषी

गवैया

गव्य

गश

गश्त

गश्ती

गसना

गस्सा

गह

गहकना

गहगह

गहगहा

गहन

गहनता

गहना

गहमागहमी

गहरा

गहराई

गहराईवाला

गहरापन

गहरी

गहाना

गहीला

गहुआ

गह्वर

वर्णक्रमानुसार शब्दों की सूची –

3 Comments
  1. Kirti says

    Nice

  2. Rakesh says

    एक अक्षर वाले शब्द खाद्य पदार्थ का

  3. Rakesh says

    एक अक्षर वाले शब्द खाद्य पदार्थ का जैसे घी जौ

Leave A Reply

Your email address will not be published.