घमंड का पर्यायवाची

घमंड का पर्यायवाची

घमंड – गरूर, दंभ, अभिमान, गर्व, अहंकार, गुमान, दर्प।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *