छतरी का पर्यायवाची

छतरी का पर्यायवाची

इस पेज पर आप छतरी शब्द के पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं। 

छतरी का पर्यायवाची

छतरी – खुम।

जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, उन्हें समानार्थी, समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं।

निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द देखें –

छत्रक छड़ापन
छत्तीसा

छड़ा

छतरी

छड़ना

छन्ना

छपाका

छन

छपाक

छनकाना

छपाई

छद्मी

छल-चातुर्य

छद्म

छलकारी

छद

छल-कपट

छम

छर्री

 

छबीला

छर्रा

छबीना

छात्र-वृत्ति

छरहरा

छात्रवृत्ति

छाछ

छात्र

छाग

छापाख़ाना

छाक

छापा

छाँवदार

छाप

छाँव

छानबीन

छाँदा

छाननी

छाद

छाद्मिक

 

छात्रावास

छायापथ

छात्राध्यापक

छायादार

छायाचित्र

छायाचित्रण

छाया

छोटाई

छायांकन

छोकरा

छेदनकर्ता

छैना

छेद

छेव

छेदक

छेरी

छेड़छाड़

छोलनी

छेड़छाड़

छोलन

 

छेड़खानी

छोरी

छोटापन

छोर

जंक्शन

छोड़ना

जँभाई

छोड़

जँचा

ज़ंगाल

जँचना

जंगलीपन

ज़ंबील

जंबुल

जंबीर

जंबुमान

जंप

ज़ख़म

जंतुविज्ञान

जक्षण

पर्यायवाची शब्द
Leave A Reply

Your email address will not be published.