छींटाकशी का पर्यायवाची

छींटाकशी का पर्यायवाची

छींटाकशी – कटाक्ष, ताना, फब्ती, व्यंग्य।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *