ज़ीरक का पर्यायवाची

ज़ीरक का पर्यायवाची

ज़ीरक शब्द के पर्यायवाची – समझदार, बुद्धिमान।


ज़ीरक शब्द के अर्थ से मिलते-जुलते शब्द।

समझदार, बुद्धिमान।


अन्य शब्द –

जीरक

जीर

जीमूत

जी-मिचलाना

जीभी

जीभ

जीनियस

ज़ीना

जीना

ज़ीनत

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *