जानकीवल्लभ का पर्यायवाची

जानकीवल्लभ का पर्यायवाची
जानकीवल्लभ – रामचन्द्र, रघुपति, रावणारि, अवधेश, रघुनाथ, राघव, रघुराज, रघुवर, सीतापति, रघुवीर, कमलेन्द्र, कौशल्यानन्दन।
अन्य पर्यायवाची शब्द।