जीभ का पर्यायवाची

जीभ का पर्यायवाची

जीभ – रसिका, रसना, वाचा, जिह्वा, जबान, वाणी, रसज्ञा।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.