जीव का पर्यायवाची

जीव का पर्यायवाची

जीव – जीवात्मा, रूह, आत्मा, प्राण।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.