ढील का पर्यायवाची

ढील का पर्यायवाची

ढील – शिथिलता, अतत्परता, सुस्ती।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.