तटिनी का पर्यायवाची

तटिनी का पर्यायवाची

तटिनी – सलिला, नदी, दरिया, तरंगिणी, सरिता।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.