तरुणी का पर्यायवाची

तरुणी का पर्यायवाची
तरुणी – युवति, किशोरी, युवती, नवयौवना, श्यामा, सुन्दरी।
अन्य पर्यायवाची शब्द।