धनु का पर्यायवाची

धनु का पर्यायवाची

धनु – कोदंड, धनुष, धनुही, शरासन, कमान, पिनाक।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.