धी का पर्यायवाची

धी का पर्यायवाची

धी – मति, अक्ल, मेधा, बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा, दिमाग।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *