नवयौवना का पर्यायवाची

नवयौवना का पर्यायवाची
नवयौवना – युवति, किशोरी, युवती, श्यामा, तरुणी, सुन्दरी।
अन्य पर्यायवाची शब्द।