निर् उपसर्ग से शब्द

निर् उपसर्ग से शब्द

निर् – निर्जीव, निराकरण, निर्वाह, निर्भय, निर्दोष, निरोग, निर्वास, निर्मल, निरपराध।

अन्य उपसर्ग

Leave A Reply

Your email address will not be published.