नौकर का पर्यायवाची

नौकर का पर्यायवाची

नौकर – मुलाजिम, भृत्य, किंकर, खादिम, चाकर।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.