नौका का पर्यायवाची

नौका का पर्यायवाची

नौका – जलपात्र, पतंग, नाव, बेड़ा, जलयान, डोंगी, तरी, तरिणी, तरी।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.