प्रपात का पर्यायवाची

प्रपात का पर्यायवाची
प्रपात – झरना, निर्झर, उत्स, प्रस्त्रवण, स्रोत।
अन्य पर्यायवाची शब्द।