प्रस्त्रवण का पर्यायवाची

प्रस्त्रवण का पर्यायवाची
प्रस्त्रवण – झरना, निर्झर, उत्स, प्रपात, स्रोत।
अन्य पर्यायवाची शब्द।