बिन उपसर्ग से शब्द

बिन उपसर्ग से शब्द

बिन – बिनकाम, बिनब्याहा, बिनखाया, बिनबोया, बिनचखा, बिनजाना, बिनदेखा।

अन्य उपसर्ग

Leave A Reply

Your email address will not be published.